• Ρεύμα για το σπίτι

  Με τα FOS Plus FAMILY
  Πακέτα και Προγράμματα

 • Ρεύμα για την επιχείρηση
  Με τα FOS PLUS Business Πακέτα και Προγράμματα
Οικιακά

Το προϊόν αφορά Οικιακούς Πελάτες με σταθερή χρέωση, ανεξαρτήτως κατανάλωσης, σε όλες τις ώρες της ημέρας.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις για Παροχές Οικιακής Χρήσης Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

Τιμοκατάλογος Χρέωση ημερήσιας ενέργειας (€/kWh) Χρέωση νυχτερινής ενέργειας (€/kWh)* Πάγιο παροχής (€)/4μηνο
FOS Plus Family_(Οικιακό) 0,0940 - -
FOS Plus Family Night_(Νυχτερινό Οικιακό) 0,0940 0,06610 -
FOS Plus Family Prime_(Οικιακό) 0,0880 - -
FOS Plus Family Prime Night_(Νυχτερινό Οικιακό) 0,0880 0,06610 -
*Χειμερινή Περίοδος: 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου 02:00 - 08:00 και 15:00 - 17:00
*Θερινή Περίοδος: 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 23:00 - 07:00

Επεξηγήσεις:

 • 1) Τα ως άνω προϊόντα τίθενται σε ισχύ από 08/03/2019
 • 2) Ο παρών τιμοκατάλογος Οικιακών Προϊόντων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της “Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες” καθώς και των “Γενικών Όρων Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες”.
 • 3) Οι τιμοκατάλογοι «FOS Plus Family Prime_(Οικιακό)» και «FOS Plus Family Prime Night_(Νυχτερινό Οικιακό)» ισχύουν για Οικιακούς Πελάτες, ανεξαρτήτως κατανάλωσης, οι οποίοι εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους (στον προηγούμενο πάροχο και στη FOS Plus).
 • 4) Στις ανωτέρω Ανταγωνιστικές Χρεώσεις περιλαμβάνονται όλα τα κόστη του Προμηθευτή όπως: το κόστος ενέργειας, οι χρεώσεις ΛΠ2 & ΛΠ3, το κόστος CO2, τα κόστη ΜΜΔΕΙ, το κόστος ΑΠΕ Προμηθευτή. Οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.5 των Γενικών Όρων Σύμβασης Προμήθειας.
 • 5) Στις ανωτέρω Ανταγωνιστικές Χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται:
  • Α) Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, όπως:
   • i) Χρεώσεις για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ,
   • ii) Χρεώσεις για τη χρήση του Δικτύου Διανομής και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΔΕΔΔΗΕ,
   • iii) Χρεώσεις για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ),
   • iv) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ),
   • v) Λοιπές Χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Πίνακας με τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις για Παροχές Οικιακής Χρήσης Χαμηλής Τάσης (ΧΤ):

Προϊόν
ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Χρέωση Ισχύος (€/kVA x ΣΙ/έτος)
Χρέωση ενέργειας (€/kWh)
Λοιπές Χρεώσεις (€/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση Ισχύος (€/kVA x ΣΙ/έτος)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (€/kWh) ΕΤΜΕΑΡ (€/kWh)
Γ1 & Γ1Ν (Ημερήσια Κατανάλωση Ενέργειας) 0-1600 kWh
0.13
0.00527
0.00007
0.54
0.0213
0.00690 0.017
Γ1 & Γ1Ν (Ημερήσια Κατανάλωση Ενέργειας) 1601 - 2000 kWh
0.13
0.00527
0.00007
0.54
0.0213
0.05000 0.017
Γ1 & Γ1Ν (Ημερήσια Κατανάλωση Ενέργειας) >2000 kWh
0.13
0.00527
0.00007
0.54
0.0213
0.08500 0.017
Γ1Ν (Νυχτερινή Κατανάλωση Ενέργειας) 0-1600 kWh
0.0000
0.0000
0.00007
0.0000
0.0000
0.00690 0.017
Γ1Ν (Νυχτερινή Κατανάλωση Ενέργειας) 1601 - 2000 kWh
0.0000
0.0000
0.00007
0.0000
0.0000
0.01500 0.017
Γ1Ν (Νυχτερινή Κατανάλωση Ενέργειας) >2000 kWh
0.0000
0.0000
0.00007
0.0000
0.0000
0.03000 0.017
Β) Λοιπές Χρεώσεις – Φόροι – Τέλη (υπέρ Τρίτων), χρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, εισπράττονται/ συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο εν τη ευρεία έννοια Ελληνικό Δημόσιο, όπως:
 • i) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης – ΕΦΚ (Ν. 2960/01),
 • ii) Ειδικό Τέλος 5‰ (Ν. 2093/1992),
 • iii) ΦΠΑ, όπου εφαρμόζεται,
 • iv) Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΦ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ),
 • v) Τέλος υπέρ ΕΡΤ καθώς και τυχόν άλλες χρεώσεις ή φόροι που δύναται να επιβληθούν από τις αρχές στο μέλλον.