• Ρεύμα για το σπίτι

  Με τα FOS Plus FAMILY
  Πακέτα και Προγράμματα

 • Ρεύμα για την επιχείρηση
  Με τα FOS PLUS Business Πακέτα και Προγράμματα
Μεσαίες Επιχειρήσεις - Χαμηλή Τάση

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις για Παροχές Επαγγελματικής Χρήσης Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

Τιμοκατάλογος Χρέωση ημερήσιας ενέργειας ( €/kWh) Χρέωση νυχτερινής ενέργειας ( €/kWh)* Χρέωση Ισχύος (€)/kW/μήνα Συμφωνημένη Ισχύς (kVA)
FOS Plus Business 1 0,101 - - ≤ 25 kVA
FOS Plus Business 2 0,0820 - 1,1 >25kVA και έως 250kVA
FOS Plus Business 3_(Νυχτερινό Επαγγελματικό) 0,111 0,06610 - Χορηγείται ανεξαρτήτως ισχύος παροχής
FOS Plus Business 1_Prime 0,0953 - - ≤ 25 kVA
FOS Plus Business 2_Prime 0,0776 - 1,1 >25kVA και έως 250kVA
FOS Plus Business 3_Prime_(Νυχτερινό Επαγγελματικό) 0,1023 0,06610 - Χορηγείται ανεξαρτήτως ισχύος παροχής
* Όλο το έτος: 22:00 - 08:00

Επεξηγήσεις:

 • 1) Τα ως άνω προϊόντα τίθενται σε ισχύ από 08/03/2019.
 • 2) Ο παρών τιμοκατάλογος Επαγγελματικών προϊόντων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της «Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις» καθώς και των «Γενικών Όρων Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις».
 • 3) Οι τιμοκατάλογοι «FOS Plus Business 1_Prime», «FOS Plus Business 2_Prime» και «FOS Plus Business 3_Prime» ισχύουν για Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις, οι οποίοι εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους (στον προηγούμενο πάροχο και στη FOS Plus).
 • 4) Στις ανωτέρω Ανταγωνιστικές Χρεώσεις περιλαμβάνονται όλα τα κόστη του Προμηθευτή όπως: το κόστος ενέργειας, οι χρεώσεις ΛΠ2 & ΛΠ3, το κόστος CO2, τα κόστη ΜΜΔΕΙ, το κόστος ΑΠΕ Προμηθευτή. Οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.5 των Γενικών Όρων Σύμβασης Προμήθειας.
 • 5) Στις ανωτέρω Ανταγωνιστικές Χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται:
  • Α) Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, όπως:
   • i) Χρεώσεις για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ,
   • ii) Χρεώσεις για τη χρήση του Δικτύου Διανομής και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΔΕΔΔΗΕ,
   • iii) Χρεώσεις για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ),
   • iv) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ),
   • v) Λοιπές Χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Πίνακας με τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις για Παροχές Επαγγελματικής Χρήσης Χαμηλής Τάσης (ΧΤ):

Προϊόν
ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Χρέωση Ισχύος (€/kVA x ΣΙ/έτος)
Χρέωση ενέργειας (€/kWh)
Λοιπές Χρεώσεις (€/kWh)
ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση Ισχύος (€/kVA x ΣΙ/έτος)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (€/kWh) ΕΤΜΕΑΡ (€/kWh)
Γ21, Γ21Β
0.53
0.00477
0.00007
1.47
0.019
0.01824 0.017
Γ22, Γ22Β χωρίς μέτρηση αέργου ισχύος
0.53
0.00477
0.00007
3.17
0.019
0.01824 0.017
Γ22, Γ22Β με μέτρηση αέργου ισχύος
0.53
0.00477
0.00007
3.78
0.0167
0.01824 0.017
Γ23, Γ23Β έως 25kVA
0.53
0.00477
0.00007
1.47
0.019
0.01824 0.017
Γ23, Γ23Β >25 kVA, χωρίς μέτρηση αέργου ισχύος
0.53
0.00477
0.00007
3.17
0.019
0.01824 0.017
Γ23, Γ23Β >25 kVA, με μέτρηση αέργου ισχύος
0.53
0.00477
0.00007
3.78
0.0167
0.01824 0.017
Γ23 & Γ23Β(Νυχτερινή Κατανάλωση Ενέργειας)
0.0000
0.0000
0.00007
0.0000
0.0000
0.01824 0.017
β) Λοιπές Χρεώσεις – Φόροι – Τέλη (υπέρ Τρίτων), χρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή που έχουν επιλέξει, εισπράττονται/συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο εν τη ευρεία έννοια Ελληνικό Δημόσιο, όπως:
 • i) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης – ΕΦΚ (Ν. 2960/01),
 • ii) Ειδικό Τέλος 5‰ (Ν. 2093/1992),
 • iii) ΦΠΑ, όπου εφαρμόζεται,
 • iv) Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΦ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ),
 • v) Τέλος υπέρ ΕΡΤ καθώς και τυχόν άλλες χρεώσεις ή φόροι που δύναται να επιβληθούν από τις αρχές στο μέλλον.