• Ρεύμα για το σπίτι

  Με τα FOS Plus FAMILY
  Πακέτα και Προγράμματα

 • Ρεύμα για την επιχείρηση
  Με τα FOS PLUS Business Πακέτα και Προγράμματα
Μεγάλες Επιχειρήσεις - Μέση Τάση

Για τους πελάτες ΜΤ, η Εταιρεία προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατανάλωσης κάθε εγκατάστασης. Με βάση αναλυτικά δεδομένα κατανάλωσης, αναλύουμε το ενεργειακό προφίλ του εκάστοτε πελάτη, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση.

Ρυθμιζόμενες και Λοιπές Χρεώσεις για Παροχές Μέσης Τάσης (ΜΤ):

Στις ανωτέρω Ανταγωνιστικές Χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται:
Α) Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, όπως:
 • i) Χρεώσεις για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ,
 • ii) Χρεώσεις για τη χρήση του Δικτύου Διανομής και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΔΕΔΔΗΕ,
 • iii) Χρεώσεις για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ), iv) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ),
 • iv) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ
 • v) Λοιπές Χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Β) Λοιπές Χρεώσεις – Φόροι – Τέλη (υπέρ Τρίτων), χρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, εισπράττονται/ συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο εν τη ευρεία έννοια Ελληνικό Δημόσιο, όπως
 • i) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης – ΕΦΚ (Ν. 2960/01),
 • ii) Ειδικό Τέλος 5‰ (Ν. 2093/1992),
 • iii) ΦΠΑ, όπου εφαρμόζεται,
 • iv) Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΦ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ),
 • v) Τέλος υπέρ ΕΡΤ καθώς και τυχόν άλλες χρεώσεις ή φόροι που δύναται να επιβληθούν από τις αρχές στο μέλλον.

Συνοπτικός Πίνακας Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων και Φόροι/Τέλη:

Δίκτυο μεταφοράς Δίκτυο Διανομής
Χρέωση Ισχύος (€/kW) Λοιπές Επιβαρύνσεις (€/kWh) Χρέωση Ισχύος (μοναδιαία πάγια χρέωση) (€/kW) Χρέωση Ενέργειας (μοναδιαία μεταβλητή χρέωση) (€/kWh) Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας(€/kWh) ΕΤΜΕΑΡ (€/kWh)
1,329 0,00007 1,179 0,0029 0,01790 (Εμπορικό) 0,00691 (Βιομηχανικό)
Καταναλ. <13GWh 0,00878
Καταναλ. >13GWh 0,00878
ΦΠΑ ΕΦΚ Ειδικό Τέλος 5‰
13% 0,005 €/kWh 0,005