• Ρεύμα για το σπίτι

    Με τα FOS Plus FAMILY
    Πακέτα και Προγράμματα

  • Ρεύμα για την επιχείρηση
    Με τα FOS PLUS Business Πακέτα και Προγράμματα
Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Έντυπα/ Δικαιολογητικά Οικιακός Πελάτης (ΧΤ)


1. Έντυπο Αίτησης (υπογεγραμμένο)
2. Έντυπο Γενικών Όρων Σύμβασης Προμήθειας (υπογεγραμμένο)
3. Τιμοκατάλογο (υπογεγραμμένο)
4i. Φ/Α Τελευταίου Εκκαθαριστικού προηγούμενου παρόχου
4ii. Φ/Α Τελευταίου εκδοθέντα έναντι λογ/μού εξοφλημένου (σε περίπτωση που ο παραπάνω εκκαθαριστικός δεν είναι ο τελευταίος)
5. Φ/Α Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού ή Άδεια Παραμονής
6. Φ/Α του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου ή υπεύθυνη δήλωση χρήσης της παροχής (σε περίπτωση που η παροχή είναι σε διαφορετικό όνομα, π.χ. συγγενούς ή συζύγου)

Απαραίτητα Έντυπα/ Δικαιολογητικά Επαγγελματικός Πελάτης (ΧΤ)


1. Έντυπο Αίτησης (υπογεγραμμένο & σφραγίδα εταιρείας του Πελάτη)
2. Έντυπο Γενικών Όρων Σύμβασης Προμήθειας (υπογεγραμμένο)
3. Τιμοκατάλογο (υπογεγραμμένο)
4i. Φ/Α Τελευταίου Εκκαθαριστικού προηγούμενου παρόχου
4ii. Φ/Α Τελευταίου εκδοθέντα έναντι λογ/μού εξοφλημένου (σε περίπτωση που ο παραπάνω εκκαθαριστικός δεν είναι ο τελευταίος)
5. Φ/Α Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού ή Άδεια Παραμονής
6. Φ/Α του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου ή υπεύθυνη δήλωση χρήσης της παροχής

Επιπλέον για Εταιρείες_ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΙΚΕ
• Φ/Α Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο του Νομίμου Εκπροσώπου
• Φ/Α ΦΕΚ Εκπροσώπησης
• Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Δ.Σ. και το αντίστοιχο ΦΕΚ (μόνο για ΑΕ)

Απαραίτητα Έντυπα/ Δικαιολογητικά Επαγγελματικός Πελάτης (MΤ)


1. Σύμβαση ΜΤ (υπογεγραμμένη & σφραγίδα εταιρείας του Πελάτη)
2. Καταγγελία υφιστάμενης σύμβασης
3. Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης Μετρητή
4. Πίνακας Μετρητών (συνημμένο της εξουσιοδότησης)
5. Αποδοχή προσφοράς (υπογεγραμμένη)
6. Καταβολή Εγγύησης (Εγγυητική Επιστολή, Κατάθεση, Επιταγή, άλλο)
7. Φ/Α Τελευταίου εκδοθέντα λογ/μού εξοφλημένου

Νομιμοποιητικά Έγγραφα Εταιρείας
• ΦΕΚ Σύστασης ΔΣ Πελάτη
• Πρακτικά Γεν. Συνέλευσης για σύνθεση ΔΣ
• Καταστατικό Ίδρυσης
• Φ/Α Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του νομίμου εκπροσώπου